Условия за ползване на elit2bg.com и разрешаване на спорове („Споразумение“)

 

Настоящото споразумение  последно е изменено на 1 май 2018 г.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване („Споразумение“, „Условия за ползване“), преди да използвате www.elit2bg.com („Сайта“), управлявано от elit2bg.com („нас“, „ние“ или „нашата“) , Това Споразумение определя правно обвързващите условия за ползване на Сайта на адрес www.elit2bg.com.

Настоящото споразумение очертава правилата, отнасящи се до използването на нашия сайт, както и реда и условията на резервациите, които правите при нас, включително въпроси, свързани с ценообразуването, плащанията и разрешаването на спорове. Моля прочетете споразумението, което влияе на вашите права, както и вариантите да бъдат решени.

С достъпа до или използването на Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, посещение или преглеждане на Сайта или допринасящо съдържание или други материали към Сайта, Вие се съгласявате да се обвързвате с настоящите Условия за ползване.

Както се използва в настоящото споразумение, позоваванията на нашите „филиали“ включват нашите собственици, дъщерни дружества, филиали, директори, доставчици, партньори, спонсори и рекламодатели.

Използване на сайта

Като условие за използването на този Сайт, вие гарантирате, че:

  1. сте навършили 18 години;
  2. притежавате законово право да създавате обвързващо правно задължение;
  3. ще използвате този сайт в съответствие с настоящите Общи условия;
  4. ще използвате този Сайт само, за да правите легитимни резервации за вас или за друго лице, за което сте законно упълномощени да действате;
  5. ще информирате тези други лица за Общите условия, които се отнасят до резервациите, които сте направили от тяхно име, включително всички правила и ограничения, приложими към тях;
  6. цялата информация, предоставена ви от този сайт, е вярна, точна, актуална и пълна
  7. ако имате профил в elit2bg.com, ще запазите информацията за профила си и ще упражнявате надзор и ще носите пълна отговорност за всяка употреба на профила Ви от вас и всеки друг освен вас.

Интелектуална собственост

Сайтът и неговото оригинално съдържание, функции и функционалност са собственост на elit2bg.com и са защитени от международни закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост или права на собственост. С изключение на едно копие, направено само за лична употреба, не можете да копирате, възпроизвеждате, променяте, качвате, публикувате, предавате или разпространявате никакви документи или информация от този сайт под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин без предварително писмено разрешение от нас или конкретния доставчик на съдържание и вие сте единствено отговорни за получаването на разрешение, преди да използвате повторно всеки материал с авторски права, който е на разположение на този сайт. Всяко неоторизирано използване на материалите, които се появяват на този сайт, може да наруши авторските права, търговските марки и други приложими закони и да доведе до наказателни граждански санкции.

Модификация

Ние си запазваме правото единствено да модифицираме или да преустановим Сайта, включително всички функции в него, по всяко време със или без предупреждение за вас. Ние няма да носим отговорност пред вас или някоя трета страна, ако упражняваме такова право. Модификациите могат да включват промени в ценовата структура или добавяне на услуги, базирани на такси. Всички нови функции на този сайт също са предмет на настоящото споразумение.

Връзки към други сайтове

Нашият сайт може да съдържа връзки към сайтове на трети страни, които не са собственост или контролирани от elit2bg.com.

elit2bg.com не контролира и не носи отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете или услугите на трети страни. Настоятелно ви препоръчваме да прочетете Общите условия и правилата за поверителност на всеки сайт на трета страна, който посещавате.

Общо ограничение на отговорността

До степента, разрешена от закона, elit2bg.com, включително съответните лица и служители, директори, представители, филиали, клонове, дистрибутори, доставчици, агенти или други участват в създаването, осигурител, стимулиране, или друга форма на СВОБОДЕН САЙТ И СЪДЪРЖАНИЕ (КОЛЕКТИВНО „ПОСОЧЕНИТЕ СТРАНИ“) НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКО ЛИЦЕ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ, КОМПЕНСАТОРНИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ИЛИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ( причинена от: )

(I) загуба на продукция, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, загуба на приходи, ЗАГУБА НА ДОГОВОР, загуба или повреда на репутацията, ЗАГУБА НА ИСК, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, данни или друга НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ;

(II) ВАШАТА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, НЕУПРАВЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАБАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ НА САЙТА;

(III) Неупълномощен достъп до или общуване с вашата лична информация или предавания;

(IV) ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ИЛИ ПРОДУКТИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ комплекса, (ЧАСТИЧНИ) АНУЛИРАНИЯ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ;

(V) ГРЕШКИ ИЛИ неточности на сайта или всякаква информация (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ДО (ОПИСАТЕЛНА) информация (включително ЦЕНИ, наличност и категории) на хотела, които са достъпни в сайта), СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИ ГРАФИКИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТА;

(VI) ВСЯКАКВИ ТРАНЗАКЦИИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА САЙТА;

(VII) всяка собственост, увреждане, включително повреда на компютъра или компютър СИСТЕМА, причинени от вируси или други вредни компоненти, по време или за сметка на достъп или използване на сайта или сайтовете да каквато предоставя на хипервръзки;

(VIII) ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, ​​УПОТРЕБА, ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТА;

(IX) ВСЯКА (личен) увреждане, смърт, имущество УВРЕЖДАНЕ, или други щети, дължащи се на хотел (нейните служители, ръководители, агенти, представители или свързани дружества)

(X) вреди, причинени от Форсмажорните обстоятелства. Ограниченията на отговорността се прилагат независимо от вида на действието, независимо дали основанието ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО покрита СТРАНА СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЩЕТИ.

Ситуация на непреодолима сила е всяко събитие извън контрола на Покритите страни и може да включва, но не се ограничава до природни бедствия, метеорологични условия, пожар, ядрена авария, електромагнитни импулси, терористични актове, бунтове, войни, , въстание, въоръжени военни действия от всякакъв вид, трудови спорове, блокиране, стачки, недостатъци, правителствени действия или ограничения, повреда, несъстоятелност, разрушаване на машини, прекъсвания или разрушаване на мрежа или система, разбивка по интернет или комуникация, карантина, епидемия, пандемия и т.н. отговорността се приема за всеки допълнителен разход, пропуски, закъснения, пренасочване или действия на който и да е държавен орган. Никоя от обхванатите страни не носи отговорност за каквото и да е нарушение от страна на хотела на каквито и да било условия или гаранции, включително, но не само предполагаеми условия или гаранции за годност за определена цел или продаваемост, нито която и да е покрита страна да носи отговорност за каквото и да е друго неправомерно действие на хотел (включително всяка отговорност при нередности), както и за всички продукти и / или услуги, достъпни чрез Сайта. elit2bg.com не гарантира непрекъснат достъп до сайта без прекъсване.

отговорността на elit2bg.com е изключена или ограничена до максималната позволена от закона степен. Без да се накърняват ограниченията, посочени в Условията за ползване на услугата, отговорността на elit2bg.com във всички случаи не трябва да надвишава по-малката от (а) общата стойност на резервацията Ви, както е посочено в имейла за потвърждение.

Прекратяване на използването

elit2bg.com си запазва правото, по свое усмотрение, да модифицира, преустанови или прекрати Сайта и / или част от него, включително всяка услуга или продукт, достъпни чрез Сайта, и / или използването на Сайта или част от него от него по всяко време по каквато и да е причина със или без предупреждение към вас. В случай на прекратяване, вие все още ще бъдете обвързани със задълженията си по Условията за ползване на услугата, включително гаранциите, направени от вас, както и от отказа и отговорност за ограниченията. Освен това, elit2bg.com не носи отговорност пред вас или някоя трета страна за прекратяване на достъпа ви до Сайта. elit2bg.com си запазва правото да измени или отмени Общите условия (или части от тях), които сметне за подходящи.

Решаване на спорове

ТAЗИ ЧАСТ Е ВАЖНА ЗА ВАШИТЕ ПРАВА И СПОРОВЕ, КОИТО Е ВЪЗМОЖНО ДА ВЪЗНИКНАТ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОЗИ СЕКТОР ВНИМАТЕЛНО.

Нашата цел е да оправдаем очакванията Ви, когато резервирате пътуване през нас, нашия сайт и нашия център за обаждания на клиенти, а ако възникне спор между вас и нас, ние се стремим да разрешаваме спора справедливо, бързо и ефективно.

Съответно Вие се съгласявате първо да ни дадете възможност да разрешим спора, произтичащ от или свързан с използването на нашия Сайт, това Споразумение, нашата Декларация за поверителност или нарушението, прекратяването, изпълнението, тълкуването или валидността му, или нашите взаимоотношения във връзка със Сайта,като се свържете с нас на 359 886 881 910 и / или office@elit2bg.com преди да предприемете други действия. Ако не сме в състояние да разрешим искането Ви, в рамките на 60 дни, можете да потърсите помощ за Вашето искане чрез арбитраж или съд за малки искове, както е описано по-долу.

Промени в настоящото споразумение

Ние си запазваме правото и по наше усмотрение да променим или заменим тези Общи условия, като публикуваме актуализираните термини на Сайта. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването на променените условия на този сайт. Датата на влизане в сила на актуализираните Общи условия ще се покаже в горната част на тази страница. Вашата продължителна употреба на Сайта след всякакви такива промени представлява вашето приемане на новите Общи условия.

Моля, преглеждайте това Споразумение периодично за промени. С достъпа до или използването на този Сайт вие означава, че приемате това Споразумение и се съгласявате да сте обвързани с всички негови Общи условия. Ако не сте съгласни с някое от настоящите клаузи  или с каквито и да е промени в това Споразумение, не използвайте или прекратете незабавно използването на Сайта.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно това Споразумение, моля свържете се с нас на адрес:

office@elit2bg.com

tel: +359 886 881 910